آزاده رادنژاد فرح رادنژاد کسب و کار هوشیار فرد کافمن آموزه

باهم خوانی کتاب کسب و کار هوشیار

این کتاب ما را به موفقیتی در کار و زندگی رهنمون می کند که شکست در آن جایی ندارد و پیروزی در آن از پیش تضمین شده است.موفقیتی فرای موفقیت. لازمه دستیابی به این شکل از موفقیت هوشیاری و داشتن نگرش های هوشیارانه است. در ناهوشیاری و در داشتن نگرش های ناهوشیارانه است که دیکتاتوری و استبداد، سودجویی و انواع تبعیض و بی عدالتی و نیرنگ و دروغ شکل می گیرد و رونق و شکوفایی، پایداری، حال خوب و خوشحالی از بین می رود.1

گروه های باهم خوانی کتاب های ما با یک برنامه مشخص باتعداد جلسات مشخص در روزهای معین شده به صورت انلاین یا حضوری تشکیل می شود. در این جلسات اعضای گروه، کتاب را مطالعه کرده و درباره موضاعات آن باهم گفت و گو می کنند.حداقل دو جلسه هم مترجم های محترم کتاب در گروه حاضر شده و به سوالات خوانندگان پاسخ می دهند.

کتاب کسب و کار هوشیار در چند دوره با افراد مختلف باهم خوانی شده است.

لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
شماره موبایل یا تلفن ثابت خود را وارد کنید.

Tags: , , , ,