پردیس کتاب اصفهان کتاب روح پول انتشارات آموزه اموزه رادنژاد لین توئیست

– رونمایی کتاب «روح پول» در پردیس کتاب اصفهان ——————————————

رونمایی از کتاب روح پول نوشته لین توئیست فعال اجتماعی آمریکایی با ترجمه آزاده رادنژاد و فرح رادنژاد در پردیس کتاب اصفهان با استقبال روبه‌رو شد. سخنران این جلسه خانم آزاده رادنژاد مترجم کتاب و مدیر مسئول انتشارات آموزه بودند.

Tags: , ,