انتشارات آموزه رادنژاد

— زیستن در دایره ارزش‌ها ————————————————————————

انتشارات آموزه

مطلبی که برنه به اون اشاره می‌کنه و به نظر قابل تعمق میاد اینه که در فرهنگ کمبود که بزرگترین صدای اون در گوش ما کافی نبودنه، پاسخ ما به این صدا اینه که هر روز خودمون رو مسلح می‌کنیم برای مقابله با اون صداها.
بعد هم میگه که با این محافظ شما نمی‌تونید در امان باشید از صدمه دیدن.

چی شما رو محافظت می‌کنه؟
آسیب پذیری

با آسیب پذیری به چی می‌رسیم؟
خیلی چیزها مثل عشق، شادی، احساس تعلق، صمیمیت

ولی بزرگترین دستاوردش از نظر برنه چیه؟
همدلی

راهکار شما برای مقابله با فرهنگ کمبود چیه؟
تلاش می‌کنید خودتون رو آسیب پذیر کنید؟

Tags: , , , , ,