کسب و کار هوشیار، فرد کافمن، هوشیاری، آزاده رادنژاد